Συμπεράσματα μελέτης ΕΒΕΘ για τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 2007-2013 | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Συμπεράσματα μελέτης ΕΒΕΘ για τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 2007-2013

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Smart Specialization” (Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, εκπόνησε, σε συνεργασία με την ένωση εταιριών και φυσικών προσώπων «Ελληνική Συμβουλευτική μΕΠΕ – ΚΙΝΝΟ μΕΠΕ – Θ. Σερεμετάκης – Γ. Κόκκας», μελέτη για τα αποτελέσματα των τρεχουσών πολιτικών (on-going policies) βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

 Η εν λόγω μελέτη αφορά στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλα μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011, που εφαρμόστηκαν στις προαναφερθείσες Περιφέρειες.

 Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αναφορικά με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις συγκεκριμένες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές τους για την «Έξυπνη Εξειδίκευση». Αξίζει να αναφερθεί σύντομα, ότι η «Έξυπνη Εξειδίκευση» αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και αποτελεί μια τοπικά προσανατολισμένη διαδικασία οικονομικού μετασχηματισμού, που αποσκοπεί στο να αναδείξει και αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε Περιφέρειας, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε τομείς όπου συνυπάρχει υψηλό περιφερειακό ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό.

Αναφέρεται συνοπτικά ότι η μελέτη καταρχήν αξιολόγησε το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των προκηρύξεων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 κατά την περίοδο 2007 – 2013 στις υπό μελέτη Περιφέρειες. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 3 συγκεκριμένες προκηρύξεις, επί των οποίων έγινε ανάλυση δείγματος (10%) των υποβληθεισών στο πλαίσιό τους προτάσεων επενδύσεων και κατόπιν έρευνα με ερωτηματολόγια στο 10% των εγκεκριμένων σ’ αυτές επενδύσεων. Η επιλογή των 3 προκηρύξεων έγινε με βάση τα εξής κριτήρια: α) η πιο μεγάλη σε προϋπολογισμό προκήρυξη, β) η πιο διαφοροποιημένη προκήρυξη σε ότι αφορά τους τομείς δραστηριότητας που ενισχύει, γ) η πιο εστιασμένη προκήρυξη σε ότι αφορά τους τομείς δραστηριότητας που ενισχύει. Οι προκηρύξεις που επιλέχτηκαν ήταν αντίστοιχα: «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Πράσινος Τουρισμός».

Δείτε εδώ τα πλήρη παραδοτέα της προαναφερόμενης μελέτης, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το έργο “Smart Specialization”, διατίθενται στην ιστοσελίδα του έργου, www.smartspecial.eu

Πηγή: http://www.epixeiro.gr