Ημερίδα με τίτλο: «Δικτύωση για την Επιχειρηματικότητα των Νέων και την Καινοτομία-Προοπτικές Απασχόλησης» | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Ημερίδα με τίτλο: «Δικτύωση για την Επιχειρηματικότητα των Νέων και την Καινοτομία-Προοπτικές Απασχόλησης»

Ημερίδα με τίτλο: «Δικτύωση για την Επιχειρηματικότητα των Νέων και την Καινοτομία-Προοπτικές Απασχόλησης»,
υλοποιείται στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αιολική Καινοτομία στην Απασχόληση – ΑΙΟΛΚΙΑ» της Πράξης «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την καινοτομική επιχειρηματικότητα» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, Επιστημονικός Υπεύθυνος της οποίας για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης, Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15.05.2015 και ώρα 9:30 π.μ. στο Επιμελητήριο Λέσβου.

Πληροφορίες: Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας
2251036531