Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής ΣυνομοσπονδίαςΕπαγγελματιώνΒιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης«Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στιςμικρές επιχειρήσεις» τουΕ.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους τηςΕλλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ), προσκαλεί τις επιχειρήσεις να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποστήριξη συγκρότησης συνεργατικών σχηματισμών (επιχειρηματικά
δίκτυα, συστάδες επιχειρήσεων κ.α).
Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 10.12.2014.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις παραπάνω υπηρεσίες τουΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση συμμετοχής.
Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr ) Ενότητα «Προσκλήσεις
– Διαγωνισμοί») όπως και στην ιστοσελίδα του έργου (www.kainotomia.imegsevee.gr).