ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

ΜΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σκοπό έχει την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας και την ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης μέσα από την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.

Η Μονάδα για την επίτευξη των στόχων της συνδυάζει δραστηριότητες που προάγουν:

  • Τη γνώση σε θέματα επιχειρηματικότητας, με την ανάπτυξη μαθημάτων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα σε τρία επίπεδα: (1) γνώση επιχείρησης (2) ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων (3) επιχειρηματική εμπειρία
  • Την ανάπτυξη καινοτόμου και δημιουργικού πνεύματος, με την ένταξη δραστηριοτήτων που την υποκινούν, όπως τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας
  • Τη σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών με επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, με το Θερινό Σχολείο, τις επισκέψεις σε επιλεγμένες καινοτόμες επιχειρήσεις και ομιλίες επιχειρηματιών που θα πραγματοποιούνται .

Παράλληλα, η ίδια η ΜΚΕ προβλέπει:

  • Στοιχεία καινοτομίας, όπως το λογισμικό καθοδήγησης στην επιλογή μαθημάτων (course advisor), το επιχειρηματικό παίγνιο
  • Στοιχεία ευελιξίας στη μάθηση, με την ανάπτυξη μαθημάτων σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης
  • Βιωματική διδασκαλία, με την ανάπτυξη εικονικών επιχειρήσεων
  • Γνώση του αντικειμένου της επιχείρησης, με την ανάπτυξη μελετών περίπτωσης

Σε επίπεδο λειτουργίας η ΜΚΕ υποστηρίζεται από:

  • Την «Ακαδημαϊκή Επιτροπή» η οποία έχει συγκροτηθεί με την από 11/1-11-2011 απόφαση της Συγκλήτου και στελεχώνεται από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της ΜΚΕ ως Πρόεδρο και από ένα μέλος ΔΕΠ κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έργο της Επιτροπής είναι να υποστηρίξει το ακαδημαϊκό έργο της ΜΚΕ και να συμβάλει στο έργο της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Την «Επιτροπή Προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» η οποία έχει συγκροτηθεί με την από 11/1-11-2011 απόφαση της Συγκλήτου και αποτελεί εξέλιξη της «Επιτροπής Σύνδεσης με τις επιχειρήσεις» που λειτουργεί στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης από το 1987. Η συγκρότηση της Επιτροπής προβλέπει την προεδρία από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο της ΜΚΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ανά Σχολή και την συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς όπως είναι η ΓΣΣΕ, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εφοπλιστών, της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΣΕΒΕΕ, των Επιμελητηρίων κ.α., εκπροσώπους των φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Αποτελεί Επιτροπή Στρατηγικής και αφορά το σχεδιασμό πολιτικών και έργων ώστε να εξασφαλίζεται η συνεργασία και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον Επιχειρηματικό κόσμο.