Μαθήματα επιχειρηματικότητας και από απόσταση εκπαίδευση | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Μαθήματα επιχειρηματικότητας και από απόσταση εκπαίδευση

Η ΜΚΕ αξιολογώντας την εμπειρία από την διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και στοιχεία από την διεθνή έρευνα και εμπειρία θα προχωρήσει με στόχο να δώσει στους φοιτητές την γνώση σε τρία επίπεδα εκπαίδευσης:

  • Επίπεδο 1: Κατανόηση της επιχείρησης
  • Επίπεδο 2: Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος
  • Επίπεδο 3: Λειτουργία ως επιχειρηματίας

Τα επίπεδα αυτά θα συνδυαστούν με δυο ακόμη απαιτήσεις της εκπαίδευσης που είναι η ανάγκη βιωματικής διδασκαλίας και η γνώση του αντικειμένου της επιχείρησης.

Η ανάπτυξη των μαθημάτων θα είναι σταδιακή σε ότι αφορά το πλήθος των μαθημάτων και το περιεχόμενο τους, με βάση τις ετήσιες αξιολογήσεις του έργου.

Η ύλη των μαθημάτων όπως και το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζεται από ανοικτή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Γενικότερος στόχος είναι η αξιοποίηση της πλατφόρμας για εξατομικευμένη διαδικασία μάθησης που να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις και δυνατότητες κάθε φοιτητή/τριας, η συνεργασία εκπαιδευτή/εκπαιδευόμενων, η συνεργασία των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους και η ομαδική εργασία.