Επιχειρηματικά παίγνια | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Επιχειρηματικά παίγνια

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμου επιχειρηματικού παιγνίου (Business Game). Κεντρικό στοιχείο του «παιχνιδιού» είναι η οργάνωση σχημάτων mentoring (ομάδα-Επιχείρηση) ανά τμήμα ή σχολή.

Οι ομάδες αυτές θα παρακολουθούνται και θα στηρίζονται από Διδάσκοντα σε συνεργασία με κατάλληλα και έμπειρα στελέχη. Οι ομάδες θα είναι εξελισσόμενες και θα αναπτυχθούν σταδιακά, όπως θα αναπτύσσεται σταδιακά το επίπεδο πολυπλοκότητας του πιλοτικού Business Game μέχρι να πάρει την τελική του μορφή.

Τα επίπεδα σταδιακής ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα:

Επίπεδο 1.   Ανάπτυξη «αμιγούς» επιχείρησης ανά Τμήμα, η οποία δεν σχετίζεται με τις αντίστοιχες «ομάδες επιχειρήσεων» των άλλων Τμημάτων. Αυτό αποτελεί το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του Business Game. Σε κάθε Τμήμα δημιουργείται μία Ομάδα-Επιχείρηση.  Σε κάθε ομάδα-επιχείρηση οι φοιτητές θα κατανείμουν μεταξύ τους ρόλους που αντιστοιχούν σε κέντρα αρμοδιοτήτων μιας επιχείρησης και θα λειτουργούν στα πλαίσια επιδιωκόμενων επιχειρηματικών στόχων. Οι φοιτητές που συμμετέχουν αντλούν εμπειρία από την λειτουργία μέσα στην ομάδα – επιχείρηση, το εξωτερικό περιβάλλον της οποίας μεταβάλλει ο καθοδηγητής – διδάσκων της ομάδας.

Επίπεδο 2.   Το Βusiness Game στο επόμενο πιλοτικό επίπεδο θα λειτουργήσει όπως το επίπεδο 1 με την διαφορά ότι το εξωτερικό περιβάλλον της ομάδας-επιχείρησης θα το αποτελούν οι ομάδες-επιχειρήσεις των άλλων τμημάτων. Κάθε ομάδα θα καθοδηγείται / παρακολουθείται από διδάσκοντα.

Επίπεδο 3.   Το Business  Game  στο τρίτο πιλοτικό επίπεδο είναι ίδιο με το προηγούμενο με την διαφορά ότι η σύνθεση της κάθε ομάδας-επιχείρησης ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή που συμμετέχει στο Business Game. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν μεταξύ τους σχηματίζοντας μία προσομοίωση  ανταγωνιστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Οι ομάδες σε όλα τα επίπεδα επικοινωνούν και ανακοινώνουν τις δραστηριότητές τους, όπως και κάθε μέλος της ομάδας, ηλεκτρονικά. Οι δράσεις αυτές καταγράφονται και δημιουργούν το πρωταρχικό υλικό μιας Expert Base.

Το Επιχειρηματικό Παίγνιο, όπως προτείνεται, έχει την δυνατότητα να παράσχει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας καθώς:

  1. Επιτρέπει στο/η φοιτητή/τρια να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον σχεδόν «πραγματικό» αίροντας τα μειονεκτήματα που επικριτές της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα προβάλλουν
  2. Καθώς το περιβάλλον παραμένει εικονικό, ο/η φοιτητής/τρια «ελευθερώνεται» από την βασική συμπεριφορά απέναντι στο ρίσκο και μαθαίνει τις επιπτώσεις από την «νέα» του/της συμπεριφορά
  3. Το παίγνιο είναι κάθε φορά διαφορετικό καθώς συμμετέχουν διαφορετικοί παίκτες, οι οποίοι αναπτύσσουν και διαφορετικές στρατηγικές.
  4. Αποτελεί πηγή Μελετών Περιπτώσεων, η οποίες μπορούν στην συνέχεια να συζητηθούν στη διάλεξη
  5. Αποτελεί την «Επιχειρηματική Ιδέα» της ΜΚΕ