Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς

Επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς

Στο πλαίσιο των μαθημάτων επιχειρηματικότητας κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να έρχονται σε άμεση επαφή με παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις και να αποκτούν ιδία αντίληψη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό μια φορά ανά έτος θα πραγματοποιείται επίσκεψη σε καινοτόμες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το γραφείο της Πρακτικής Άσκησης, που έχει και την ευθύνη για επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς και τοποθετήσεις φοιτητών.