Εικονικές επιχειρήσεις- Επιχειρηματικά σχέδια | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Εικονικές επιχειρήσεις- Επιχειρηματικά σχέδια

Βασικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω μιας οικονομοτεχνικής μελέτης η οποία συνήθως αποτελεί μέρος ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί το απαραίτητο υλικό ώστε μέσω της καθοδήγησης του Διδάσκοντα οι φοιτητές, αφ’ ενός να γνωρίσουν τις απαιτήσεις και τα περιεχόμενα ενός επιχειρηματικού σχεδίου και αφ’ ετέρου να συνειδητοποιήσουν γιατί πρέπει να μελετώνται συγκεκριμένες παράμετροι κατά την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων.

Στα πλαίσια της γνώσης του αντικειμένου μιας επιχείρησης, θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές αφενός για να εκτιμήσουν τη βιωσιμότητα μιας επιχειρηματικής ιδέας και αφετέρου να πείσουν χρηματοδότες για τα μελλοντικά επιχειρηματικά τους σχέδια.

Θα αναπτυχθεί λογισμικό υποβοήθησης σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο των αναγκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τέλος για εκπαιδευτικούς λόγους θα δημιουργηθούν επιχειρηματικά σχέδια εικονικών επιχειρήσεων τα οποία ως πρότυπα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τους αποφοίτους των Τμημάτων.

Εισαγωγή στο Πρότυπο επιχειρηματικό σχέδιο

Εισαγωγή στο λογισμικό υποβοήθησης σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου

Εισαγωγή στα επιχειρηματικά σχέδια ανά κλάδο