Βραβεία Επιχειρηματικότητας | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Βραβεία Επιχειρηματικότητας

Σε ετήσια βάση, η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με αντίστοιχους επιχειρηματικούς φορείς θα ανακοινώνουν πρόσκληση για υποβολή ιδέας και επιχειρησιακού σχεδίου νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την επιβράβευση των φοιτητών για τις ιδέες που διαμόρφωσαν και επιδιώκουν να αναπτύξουν.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό θα έχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν μία ή περισσότερες προτάσεις επιχειρηματικών ιδεών. Οι προτάσεις αυτές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας μέσα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται από επταμελή επιτροπή στην οποία θα μετέχουν μέλη της Επιτροπής Προώθησης της Επιχειρηματικότητας του Παν.Αιγαίου και μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Ενδεικτικά κριτήρια βάσει των οποίων θα κρίνονται οι υποψηφιότητες είναι τα ακόλουθα:

  • Κριτήριο 1: Περιγραφή και ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας ή του προβλήματος (30 βαθμοί)
  • Κριτήριο 2: Πλάνο εφαρμογής της ιδέας ή επίλυσης του προβλήματος (40 βαθμοί)
  • Κριτήριο 3: Χρηματοοικονομικό σχέδιο απαιτήσεων-απόδοσης (30 βαθμοί)

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει από το συνολικό άθροισμα όλων των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αξιολόγησης δια του αριθμού των κριτών.

Η καλύτερη εργασία σε Διατμηματικό επίπεδο θα βραβεύεται, θα αποδίδεται στο φοιτητή αναμνηστικό μετάλλιο, ενώ η έκθεση αυτή θα δημοσιεύεται και θα προωθείται η ένταξή της σε διαδικασίες χρηματοδότησης.

Η βράβευση του νικητή θα γίνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας.