Συνεργασίες | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Συνεργασίες
   
   
Η
ΜΚΕ Παν.
Αιγαίου έχει
στενή
συνεργασία με
το Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
και την
αντίστοιχη
ΜΚΕ με σκο¹ό την
ανταλλαγή
εμ¹ειριών, τη
συμμετοχή στη διοργάνωση
των Θερινών
Σχολείων
Ε¹ιχειρηματικότητας,
τη
συνδιοργάνωση
άλλων κοινών
δράσεων και εκδηλώσεων,
και την
συνεργασία
στην ¹εραιτέρω
ανά¹τυξη
εκ¹αιδευτικού
λογισμικού
για
ε¹ιχειρηματικά
¹αίγνια. 
á      
ΕΜΠ www.mke.ntua.gr 
   
   
Η
ΜΚΕ Παν.
Αιγαίου έχει
στενή
συνεργασία με
το Πανε¹ιστήμιο
Θεσσαλίας  και την
αντίστοιχη ΜΚΕ
με σκο¹ό την
ανταλλαγή
εμ¹ειριών και
τη συμμετοχή
στη
διοργάνωση
των Θερινών
Σχολείων
Ε¹ιχειρηματικότητας. 
á      
ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
http://moke.uth.gr/ 
   
  á      
ΣΕΒ 
http://sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita/ 
Η
ΜΚΕ Παν.
Αιγαίου
συνεργάζεται
με τον βασικό
φορέα του
ε¹ιχειρηματικού
κόσμου στην
Ελλάδα, τον Σύνδεσμο
Ε¹ιχειρήσεων
και
Βιομηχανιών  (ΣΕΒ),
για την
υλο¹οίηση
ολοκληρωμένης
¹ρωτοβουλίας
με στόχο τη
ÇΦιλοξενία και
Αναδοχή Νέων
Ε¹ιχειρηματικών
ΠρωτοβουλιώνÈ.
Στόχος της
¹ρωτοβουλίας
είναι η ¹αροχή
υ¹ηρεσιών και η
μεταφορά
τεχνογνωσίας
¹ρος νέους
ε¹ιστήμονες,
¹ροκειμένου να
οργανώσουν και
να οδηγήσουν
τις
ε¹ιχειρηματικές
τους ιδέες σε βιώσιμες
και
εξωστρεφείς
ε¹ιχειρήσεις.
Α¹ευθύνεται σε
φοιτητές,
μετα¹τυχιακούς
φοιτητές,
νέους α¹οφοίτους,
ερευνητές και
γενικότερα
ε¹ιστήμονες ανεξαρτήτως
ηλικίας ¹ου
ενδιαφέρονται
να εξοικειωθούν
με την
ε¹ιχειρηματική
δραστηριότητα
και να α¹οκτήσουν
ικανότητες ¹ου
θα τους
βοηθήσουν να
ανα¹τύξουν
ε¹ιχειρηματική
σκέψη και
δράση.
 
  á      
Ιόνιο
Πανε¹ιστήμιο  http://dasta.ionio.gr/mke/ 
Η
ΜΚΕ Παν.
Αιγαίου έχει
συνεργασία με
το Ιόνιο Πανε¹ιστήμιο
και την
αντίστοιχη
ΜΚΕ με σκο¹ό την
ανταλλαγή
εμ¹ειριών και
τη συνεργασία
στην οργάνωση
εκδηλώσεων. 
 
  á      
ΕΣΥΝΕ 
http://www.esyne.gr/index.php?lang=el 
Ο
Ελληνικός
Σύνδεσμος
Νέων
Ε¹ιχειρηματιών
(ΕΣΥΝΕ)
ιδρύθηκε το 2001
με στόχο τη
βελτίωση της
οικονομικής
και
κοινωνικής
¹αρουσίας της
ελληνικής
Νεανικής
Ε¹ιχειρηματικότητας
στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Χάρτη.
Έως και σήμερα,
διατηρεί
συνεχή
διάλογο με Διεθνείς
Οργανώσεις,
Ευρω¹αϊκούς
Φορείς και
Κυβερνητικές
Αρχές για την
α¹λο¹οίηση και
βελτίωση του
ε¹ιχειρηματικού
¹εριβάλλοντος
στην Ελλάδα,
την ευκολότερη
¹ρόσβαση στην
¹ληροφόρηση
των μικρομεσαίων
ε¹ιχειρήσεων
για θέματα
ευρω¹αϊκών
¹ολιτικών και
οδηγιών, καθώς
και για
¹ρακτικές ¹ου
ωφελούν τη
συνεργασία
ε¹ιχειρηματιών
διαφορετικής
γενιάς.
 
  http://gr.unleashingideas.org/ 
   
  á      
i-Minds http://www.iminds.be/en/start-and-grow-your-business 
 
Το
Ερευνητικό
Ινστιτούτο iMinds
στη ¹εριοχή της
Φλάνδρας του
Βελγίου
ειδικεύεται
στη ψηφιακή
τεχνολογία.
Υ¹οστηρίζεται
α¹ό 850+ ερευνητές
α¹ό 5 το¹ικά
¹ανε¹ιστήμια,
και εκ¹ονεί
εφαρμοσμένη
έρευνα σε  Ψηφιακές
Τεχνολογίες,
Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης
και Υγεία.
Ε¹ι¹λέον, το Minds
ενθαρρύνει
και εκ¹αιδεύει
νέους
ε¹ιστήμονες
στο να
μετατρέψουν
τις
καινοτόμες ιδέες
τους σε
¹ετυχημένες
ε¹ιχειρήσεις
μέσω των ¹ρογραμμάτων
Incubation & Entrepreneurship ¹ου
διατηρεί.