Η Σχέση της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας με τις Δομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Η Σχέση της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας με τις Δομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας συνεργάζεται στενά με τη Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί μια νέα, καινοτόμα δομή, στην οποία οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του ιδρύματος μπορούν να απευθύνονται για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Κύριος ρόλος της είναι να προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, με καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση δράσεων σύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δ.Α.ΣΤΑ. μπορείτε να βρείτε στον εξής σύνδεσμο: https://dasta.aegean.gr/