Καταλύτης Συνεργασιών | Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Search on pages

Καταλύτης Συνεργασιών


Η καινοτομία αφορά την αλλαγή, ανανέωση ή δημιουργία αποτελεσματικότερων προϊόντων/ υπηρεσιών, διαδικασιών και, γενικότερα, τρόπων σκέψης και λειτουργίας μιας ομάδας, ενός οργανισμού, κλπ.

Επομένως, η επιτυχής ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων καινοτομίας απαιτεί συνεργασίες μεταξύ προσώπων και οργανισμών. Κεντρικός στόχος της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εθνικών και διεθνών φορέων. Στόχοι αυτών των δικτύων συνεργασίας είναι:

  • Η υλοποίηση κοινών δράσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και πρακτικών προσεγγίσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
  • Η ανταλλαγή απόψεων για μελλοντικές κατευθύνσεις και τάσεις
  • Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως δυναμικού εταίρου, που μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης
Στίβεν Τζονσον: Από που προέρχονται οι ωραίες ιδέες
Γιάννης Κάλλας,
ΜΚΕ &
Αντιπρύτανης Ανάπτυξης

i.kallas@aegean.gr
Τηλ: 22510.36024
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
[simple-rss feed='http://www.openinnovation.net/feed/' limit=2]
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ